Planering och Design

Vi tar emot formgivningsuppdrag av parker, bostadgårdar, skolgårdar, privata trädgårdar och
liknande. Med en väl genomtänkt planering av funktioner, rörelsestråk, rumslighet, med material-
och växtval som passar för platsen kan vi hjälpa er att skapa hållbara planteringar, fina miljöer att
vistas i som bidrar med både ekologiska och sociala värden.

Inspiration, analys och planering är första steget.

Varje plats har olika förutsättningar. Växter som inte trivs på sin växtplats är kostsamma, kan se tråkiga ut och kräver mycket skötsel. Vi på DW trädservice hjälper er att skapa hållbara grönytor
med friskt växtmaterial som kan utvecklas optimalt på sin växtplats. Berätta för oss om vad ni vill
uppnå med just er plats. Vi hjälper er att utveckla och förverkliga utformningen hela vägen från
idéskiss till anläggning.

Platsbesök, rådgivning

Vid ett första besök kommer vi ut till den aktuella platsen för att träffa er, få en förståelse för sammanhanget och ta del av era tankar och idéer om hur ni vill förändra och utveckla platsen.
Vi gör en övergripande analys av platsens förutsättningar med och dokumenterar med bilder. Vill ni anlita oss för att ta fram förslagsskisser för gestaltning av platsen lämnar vi en offert för det specifika uppdraget med en genomförandebeskrivning och tidsuppskattning. Om ni har tillgång till grundkarta, nybyggnadskarta, skisser eller annat underlag är det värdefullt för fortsatt arbete. Vi kan även erbjuda kompletterande inmätningar om topografin kräver det eller det helt saknas underlag.

Inspiration och idéskiss

Vi börjar med att ta fram idéskisser och inspirationsbilder som vi skickar över till er och
har ett avstämningsmöte på plats eller digitalt. Vi arbetar in ändringar efter era synpunkter och färdigställer sedan skissförslaget som kan ligga till grund för att ta fram olika typer av
arbetshandlingar.

Förslagshandling

Förslagshandlingen innehåller:

– Skalenlig illustrativ planritning med beskrivande text
– Växtförslag
– Inspirationsbilder
– Illustrationer (3d och sektion efter önskemål)

Vid vårt första möte kommer vi att diskutera vad ni önskar ha med i det slutgiltiga
förslaget. Som grund jobbar vi med skalenlig illustrerad planritning och växtförslag men
många önskar även rumsliga illustrationer som perspektiv och/eller enkla 3D modeller
(sketchup) som ger en ökad förståelse för hur slutresultatet kommer bli.

Arbetshandlingar

Vi kan även ta fram höjdsatta markplaneringsritningar och enkla beskrivningar för
utförande enligt MarkAMA.

Plantering, etablering, skötsel

En god etablering är avgörande för att växtmaterialet ska växa och frodas optimalt. Olika
växter har olika preferenser. Vi kan ta fram en detaljerad skötselplan för en långsiktigt bra
utvecklingen av platsen. Vi utför även plantering och etableringsskötsel av både träd,
buskar och örtskikt. Läs mer om trädplantering HÄR.

/ Martina Ulinder Landskapsarkitekt MSA

Begär gratis offert