Naturvård

Biologisk mångfald är viktig för naturen. Vi ger rådgivning angående bästa sätt att röja skogsmark för att framhäva områdets speciella karaktär och vi vill gärna gynna lövträd. Vi har arbetat åt Länsstyrelsen i naturreservat. 

“Även ett dött träd gör naturen levande.”

Varför är biologisk mångfald viktig?

 

Mänsklighetens existens är beroende av de naturliga kretsloppen. Fungerande ekosystem är basen för de processer som försörjer oss med vatten, mat, kläder, virke, m.m. Vi behöver också känna igen oss i vår omgivning, vår skönhetsuppfattning och känsla av trygghet bygger till stor del på igenkännande. Snabba förändringar i omgivningen är ofta svåra att acceptera och upplevs som hotande.
I dag har naturen mycket stor betydelse för rekreation. Värdet av detta ska inte underskattas. Naturen är för många människor en källa till skönhet, inspiration, avskildhet, lugn, kunskap, m.m., men ger även tillfälle till motion och frisk luft. Den ekonomiska betydelsen av jakt, bär- och svampplockning ska dessutom inte försummas. Variationsrik natur fyller många av dessa funktioner medan utarmad natur minskar bredden av aktiviteter som kan utföras.

Erfarenheter från växt- och djurförädling visar att vilda varianter av odlade arter kan få mycket stor ekonomisk betydelse, till exempel genom att de är härdiga mot svampangrepp. Arter som förekommer i flera länder har ofta utvecklat genetiska olikheter som en anpassning till skillnader i bland annat klimat. Det är av stort värde att våra inhemska genetiska varianter bevaras eftersom de kan ha egenskaper som delvis skiljer dem från individer i andra delar av världen.

Inom medicinsk forskning söker man ständigt efter naturliga substanser som har värdefulla egenskaper. Ett klassiskt exempel på en art som visat sig besitta värdefulla medicinska egenskaper är mögelsvampen Penicillium. Omkring 40 procent av de läkemedel som används inom den västerländska medicinen innehåller ämnen som ursprungligen påträffats i vilda växter.

Eftersom vi inte på förhand kan säga vilka arter som kan komma att få betydelse för människan är det befogat att bruka naturen med stor försiktighet. Vi måste vara ödmjuka inför komplexiteten i de ekologiska processerna och värna om den biologiska variationen som en försäkring inför framtida behov, både själsliga och fysiska. Till detta resonemang kan läggas den etiska aspekten att människan inte har rätt att förändra och förstöra naturen, att utrota arter. /Information från Länsstyrelsen