Trädbeskärning

Varför beskär man träd? För att hålla träden friska, säkra och vackra behövs regelbunden vård. Genom att beskära och underhålla träden ges trädet en bättre förutsättning för ljus och framkomlighet. Vi undviker dessutom olyckor orsakade av avbrutna stammar eller nedfallande grenar.
Detta är orsaken till att arboristvetenskap uppkommit.

Vitaliseringsbeskärning

Den vanligaste typen av trädbeskärning är så kallad trädvårdsbeskärning, eller vanlig växtbeskärning. Denna typ av beskärning innebär att vi tar bort skadade, döda och korsande grenar, eller grenar som av andra skäl är olämpliga för trädets välmående. På så sätt framtidssäkrar vi trädets utveckling och gör det säkrare och vackrare.

Säkerhetsbeskärning & stöttning

Med säkerhetsbeskärning menas att vi beskär ett träd av säkerhetsmässiga skäl, för att undvika skador på människor eller miljö. Nedfallande grenar kan orsaka skador på såväl människor som på byggnader, vägar, ledningar och allmänna områden. Därför är det viktigt att regelbundet avlägsna torra, döda, sjuka eller brutna grenar.
I vissa fall kan säkerhetsbeskärning även innebära att vi tar bort sjukdomsdrabbade områden av trädet för att undvika att det sprids till huvudstammen.

Vissa värdefulla träd som lutar kraftigt eller har väldigt långa grenar kan behöva stöd. Vi ser till att stöden är massiva, stabila och lämpliga för trädet och omgivningen. Nedan kan ni se stöd för den kvarstående resten av en 400 år gammal lind på Östgötaslätten.

Formbeskärning

Ibland vill man att trädets krona ska ha en viss form, ofta i harmoni med sin omgivning. Vi beskär då trädkronan till önskad form och utför därefter regelbunden formklippning.

Kronhöjning (kvistning)

För att släppa in mer ljus eller utrymme över exempelvis gångbanor, vägar eller trädgårdar kan vi lyfta trädets krona. Detta görs genom att vi ansar trädets lägre sittande grenar.

Kronreducering

Kronreducering och kronutglesning kan utföras exempelvis för att minska vindfång och därmed minska risk för rotvält, stambrott eller grenbrott vid starka vindar eller för att släppa in mer ljus i trädkronan eller trädgården. Man kan även minska storleken på delar av eller hela trädkronan genom beskärning utan att tappa dess naturliga form. Detta är dock ett relativt stort ingrepp och vi är vana vid att bedöma när en kronreducering är lämplig.

Reducering av kronan på en 27 m hög, torr ek på Brokinds gård, Eken står kvar som naturvård och bidrar till ett rikare djurliv i landskapet.

Hamling

Hamling var till en början en metod som användes för att samla in foder åt boskap. Det finns idag olika typer av hamling, stubbhamling som sker vid marknivå och knuthamling som innebär att beskärningen sker på flera knutor i ett symmetriskt uppbyggt grenverk.
Man kan även utföra en hård höjdsänkning av trädkronan, något som inte rekommenderas.